MUDr. Eva Kružliaková, PhD.

Detská psychiatrická starostlivosť a poradenstvo v oblasti duševného zdravia pre deti, dospelých a pre rodinu, Behaviorálna terapia tikov (BTT)

Adresa: Centrum duševnej podpory s.r.o. – externá spolupráca

              Špitálska 45

www.detskapsychiatria.sk

 


Služby:

  Poradenstvo pre deti, adolescentov a rodinu:

  • Poskytuje poradenstvo a konzultácie v oblasti duševného zdravia detí a adolescentov pre rodičov, ktorí majú obavy zo zmien v prežívaní a správaní svojich detí, alebo mali diagnostikovanú psychiatrickú poruchu. Na konzultáciu sa môžu rodičia dostaviť s dieťaťom aj bez dieťaťa.
  • Poskytuje Behaviorálnu terapiu tikov (BTT) u detí a adolescentov s tikovou poruchou (predovšetkým Tourettoveho syndrómu), ktorá sa podľa svetových doporučení považuje za prvú voľbu liečby tikov. Výhodou je, že v  porovnaní s medikamentóznou terapiou nemá vedľajšie účinky.

  Dospelým klientom poskytuje poradenstvo a podporu v nasledovných oblastiach:

 • Pocity smútku, osamelosti, vyhorenia
 • Nedostatočná životná spokojnosť, strata zmyslu života
 • Úzkosti, depresie
 • Podpora v náročnom životnom období (ochorenie blízkych, strata)
 • Podpora v náročnom období matiek na materskej dovolenke
 • Psychosomatické ťažkosti
 • Sebapoznanie a seba-rozvoj
 • Pocity nesprávneho životného smerovania, náročné životné rozhodnutia
 • Vzťahové problémy

PROFIL

MUDr. Eva Kružliaková, PhD.

Detská psychiatrička a terapeutka pre deti a pospelých

poradkyňa v oblasti duševného zdravia

KVALIFIKÁCIA

Odborné vzdelanie:

 • Je absolventkou štúdia všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (2005-2011) a PhD štúdia (2011- 2015) v odbore klinickej farmakológie na Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
 • Špecializáciu v odbore detská psychiatria získala na Detskej psychiatrickej klinike LF UK v Bratislave v roku 2017

Vzdelanie v psychoterapii:

 • Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii v Českej republike, pod vedením skúseného a uznávaného psychiatra a psychoterapeuta Honzy Roubala, ukončený záverečnou skúškou a certifikátom psychoterapeuta v rokoch 2016-2022
 • V roku 2022 získala vzdelanie v  Behaviorálnej terapii tikových porúch pod vedením svetovo
  uznávaných odborníčok Jolande van de Griendt a Cary Verdellen
 • V roku 2022 absolvovala 1.stupeň v Handle prístupe liečby neurovývinových porúch
 • Absolvovala množstvo konferencií, workshopov, kurzov, seminárov a iných odborných vzdelávacích akcií v oblasti duševného zdravia.

Ďalšie odborné vzdelávanie:

 • Od.r. 2011 pokračuje v Kontinuálnom vzdelávaní v oblasti detskej psychiatrie, psychoterapie a duševného zdravia na domácich a zahraničných podujatiach
 • 2011 Konferencia o ADHD, Berlín, Nemecko
 • 2016 Práca s deťmi z pohľadu vzťahovej väzby s MUDr. Petrom Peothem
 • 2018 Diagnostický modul autizmu 0 – u detí do 2 rokov pod vedením PhDr. Kateřiny
  Thorovej, PhD.
 • 2018 23. svetový kongres Medzinárodnej asociácie detskej a adolescentnej psychiatrie
  a pridružených profesií (IACAPAP), Praha
 • 2021 Neurovedy a naše pojatie psychoterapie s MUDr. Michalom Razskom
 • 2021 Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu s Mgr.
  Hanou Vojtovou
 • 2022 Práca s agresivitou pod vedením Mgr. Petra Odstrčila

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

 • V rokoch 2011-2017 pracovala ako sekundárna lekárka na detskom oddelení a ambulancii
  Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine, kde pracovala s detskými a dospelými pacientami, venovala sa tiež pedagogickej aj výskumnej činnosti
 • Počas pôsobenia na Detskom oddelení Psychiatrickej kliniky JLF a UNM v Martine sa viac
  špecializovala na poruchu ADHD, poruchy príjmu potravy, emočné a afektívne poruchy, detské psychózy
 • V roku 2015 svoje klinické skúsenosti obohatila o prácu v multikultúrnom prostredí počas stáže na Detskej psychiatrickej klinike v Istanbule, Turecku
 • V rokoch 2017-2022 pracovala ako ambulantná pedopsychiatrička a terapeutka pre dospelých pod supervíziou v Inštitúte neuropsychiatrickej starostlivosti v Prahe
 • Ako externá lektorka učila študentov medicíny v rámci predmetu psychiatria a povinne voliteľného predmetu neuropsychiatria na 1.lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe
  Počas klinickej praxe v INEP Praha sa viac špecializovala na ADHD, tikové poruchy – Tourettov syndróm, depresie, úzkosti a emočné problémy pri náročných životných situáciách alebo nerovnomernom osobnostnom vývine
 • Prednášala a prednáša na domácich a medzinárodných odborných podujatiach, je autorkou
  a spoluautorkou viacerých vedeckých a odborných publikácií
 • Bola pravidelnou prispievateľkou do českého časopisu Prevencia a triedny učiteľ, kde sa v rámci cyklu článkov venovala témam detských psychiatrických porúch s dôrazom na špecifiká v školskom prostredí
 • Pri svojej práci považuje za dôležité nezabúdať na ľudskosť, rešpektujúce a bezpečné prostredie, a pokoru
tel: +421 940 988 087
Back to Top