Skupinové aktivity v Sunrise

 

▸ Terapeutická práca s telom, kreatívny pohyb, uvoľňujúce a relaxačné cvičenia pre ženy

Skupinová terapeutická práca zameraná na podporu spontánneho a kreatívneho pohybu, sebavyjadrenia. Využívame pri nej techniky spojené s pohybom a so spontánnym tancom, ktorý je prirodzený každej žene. Využívame prácu s dychom, pre lepšie okysličenie organizmu. Tiež relaxačné a uvoľňujúce cvičenia, imaginatívne techniky a iné. Primárne vychádzame z psychoterapie zameranej na telo a z psychosomatického významu jednotlivých segmetov tela, z tanečno-pohybovej terapie, práce s Qi podľa tradičnej čínskej medicíny.
Terapeutická skupina je vhodná pre všetky ženy, ktoré sa potrebujú uvoľniť a zrelaxovať, chcú sa naučiť zvládať a odolávať stresu. Tiež pri úzkostných a panických stavoch, pre podporu spontánnosti a pre uvoľnenie napätia, pre podporu tvorivosti a zmenu rigidných vzorcov správania.

Podporuje sebavyjadrenie a tak aj sebavedomie ženy, je zameraná na sebapoznanie osobnostných vlastností a vzorcov nevhodného správania pre telo. Podporuje regeneráciu organizmu a celkové zdravie.

Terapeutka: PhDr. Denisa Maderová
Kedy? piatky od 17.30 do 19:00

Kde? Centrum Sunrise
Cena: 20 €/osoba

 

▸ Terapeutická skupina pre PPP, zameraná na psychickú podporu a sebaprijatie, prepojenie tela a emócií prostredníctvom psychoterapie zameranej na telo

Terapeutická skupinka PPP bude zameraná na vzájomnú podporu a porozumenie dievčat a žien v rámci skupiny, pre podporu sebaprijatia prostredníctvom práce s emóciami a telesnými pocitmi, v prepojení s pohybom. Tým bude nápomocná integrácii negatívneho obrazu o sebe a negatívneho prežívania.

V rámci edukácie budeme vysvetľovať ako funguje tráviaci systém a celkový organizmus z pohľadu západnej ale aj celostnej medicíny, ako ovplyvňujú naše myšlienky a emócie trávenie. Budeme sa venovať významu a funkcii jednotlivých orgánov podľa Tradičnej čínskej medicíny a tiež správnej výžive a dietetike podľa TČM.

V zážitkovej práci zameranej na sebapoznanie budeme využívať metódy psychoterapie zameranej na telo, kreatívny pohyb a prvky tanca pre uvoľnenie tela a pre podporu spontánneho prejavu. Budeme tiež využívať uvoľňujúce cvičenia a relaxačné techniky, imaginácie a kresbu.

Stretnutia budú zamerané na posilnenie vnútorných zdrojov dievčat a žien prostredníctvom skupinovej práce a vzájomnej podpory, prostredníctvom vnútornej práce a sebapoznania. Podporia ich v spontánnosti, v sebavyjadrení a v sebavedomí. Práca s telom a pohybom pomôže prepojiť telo a psychiku, integrovať negatívne pocity z prežívania seba a vlastného tela.

Terapeutka: PhDr. Denisa Maderová, odborná asistentka Bc. PhDr. Lucia Adamovská
Kedy? utorky od 18.00 – 19.30

Kde? Centrum Sunrise
Cena: 25 €/osoba

 

 Ako porozumieť emóciám prostredníctvom arteterapie- začíname od 15. mája 2023

Pre tých, čo nevedia priamo vyjadriť svoje pocity, nevedia ich opísať, pomenovať a preto majú ťažkosti ich spracovať môže byť vyjadrenie pomocou kresby oslobodzujúce a uvoľňujúce.

V rámci skupiny budú zážitkovou formou predstavené rôzne arteterapeutické aktivity zamerané na porozumenie základným emóciám – ako ich vnímame, prežívame, vyjadrujeme…

Arte terapeutka: Mgr. Katarína Mihinová

Kedy? pondelky od 17.30 – 19.00
Cena: 25 €/osoba

 

▸ Podporná terapeutická skupina

Zameraná pre podporu sebavedomia cez prijatie seba prostredníctvom členov skupiny. Vedie k posilneniu vnútornej istoty a sily, k redukcii úzkostí, strachu a k nájdeniu podpory pre seba v kolektíve.

Poradca: Mgr. Martin Mikulič
Kedy? piatok (každý druhý) od 15.30 – 17.00
Cena: 20 €/osoba

 

Workshop pre ženy:„ Poslanie ženy v tomto svete“

Zameraný na podporu vnútornej sily ženy, jej duševnej a duchovnej podstaty. Cieľom je podporiť schopnosť prijímať otvorene pozitívne emócie, ktoré prichádzajú v tichu, meditácii alebo pri pohybe a hudbe z vnútra, kedy budete môcť intenzívnejšie preciťovať kontakt so sebou, no tak isto ich budete môcť vnímať a cítiť od iných ľudí.
Na workshope sa naučíme čerpať silu z vnútorných zdrojov, prírodných živlov a princípov, ktoré Vám pomôžu nájsť spôsob a cestu k uzdraveniu Vašich emocionálnych zranení a blokov, aby ste mohli intenzívnejšie preciťovať nekonečnú lásku a otvorenosť, hlavne ku sebe samej.
Workshop bude zameraný na uzdravovanie a liečenie starých tráum a zranení, vedie k celkovej harmonizácii a k podpore samoregulácie – fyzického, duševného a duchovného tela.
Na kurze bude využívaná práca s telom, mentálnymi technikami, imaginatívne cvičenia, pohybové aktivity, diagnostika charakteru a teória bio- psycho-sexuálneho vývinu ženy a muža, liečebné metódy budú obohatené o kvantovú terapiu svetlom ( Ruská škola).

Lektorky:Ing. Dagmar Vojteková – bioterapeutka, regresná terapeutka, lektorka a terapeutka kranio-sakrálnej terapie, osteopatie, Kvantovej terapie svetlom, koučka, masérka a iné.
PhDr. Denisa Maderová – body-psychoterapeutka
Kedy? Pri dostatočnom počte záujemkýň (8)

Cena: 140 €/osoba/2 dni

 

Back to Top