Mgr. Martin Mikulič

Title

Psychologické poradenstvo pre deti, dospelých, páry a rodinu

  • Individuálne poradenstvo pre deti, dospelých, páry a pre rodinu
  • Terapeuticko-výchovná pomoc pre deti a adolescentov
  • Podpora a rozvoj rodičovských kompetencií
  • Sprevádzanie v náročných životných situáciách
  • Podporná terapia
  • Supervízia

   

   

  Skupinová práca

  PROFIL

  KVALIFIKÁCIA

  • Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava – Liečebná pedagogika [2003 – 2008]
  • 10 – ročná prax v školskom systéme poradenstva

  Odborné vzdelávanie:

  • Supervízia pre pomáhajúce profesie (250 hodín, Coachingplus ) [2019 – 2020]
  • Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch (108 hodín, Coachingplus) [2017 – 2018]
  • Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov 2.úroveň (60 hodín, Inštitút celoživotného vzdelávania) [2017]
  • Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov (51 hodín, Coachingplus) [2017]
  • Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov 1. úroveň (60 hodín, Inštitút celoživotného vzdelávania) [2016]
  • Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s jednotlivcom (51 hodín) [2015]
  • Intervenčné stratégie odborného zamestnanca v práci s deťmi a rodičmi v kontexte poradenského procesu (51 hodín, Coachingplus) [2014]
  • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF a Integratívny koučing (80hodín, D. Bednařík) [2013]
  • Koučing v práci s mládežou (22hodín, Iuventa) [2012]
  • Psychologické a terapeutické centrum Sunrise [od r. 2021] – samostatný odborný pracovník, liečebný pedagóg, poradca pre deti, jednotlivcov, páry a rodinu, supervízor.
  • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie [od r. 2012] – liečebný pedagóg a poradca, má odborné skúsenosti s prípravou a realizáciou preventívnych, intervenčných a sebaskúsenostných stretnutí pre žiakov, študentov škôl a učiteľov. Skúsenosti s lektorskou činnosťou tréningových skupín pre rodičov na rozvoj komunikačných a rodičovských zručností. Vedie tréningové a vzdelávacie skupiny pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Metodicky vedie výchovných poradcov pre základné školy. V rámci individuálnej poradenskej starostlivosti má skúsenosti s prácou s rodičmi a deťmi s emočnými ťažkosťami a problémami v správaní, v supervízii pedagogických, odborných zamestnancov a školských podporných tímov. Je tvorcom metodických materiálov.
  • Spoluzakladateľ združenia OZ Pointre [od r. 2017] – Príprava a realizácia tréningov a školení pre pedagogických a odborných zamestnancov.
  • Školiteľ OZ PRO VIDA [2016 – 2020] – Spolupráca na projekte BUDDY. Pomoc s výberom, prípravou, supervíziou a vzdelávaním dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi z detských domov.
  • Školiteľ IUVENTA [2018 – 2019] – Realizácia akreditovaného vzdelávania: “Podpora mladých ľudí pri výbere povolania.”
  • Terénna sociálna práca OZ ODYSEUS/Ulita [2006 – 2008] – Participácia na projekte Komunitné centrum Kopčany. Vedenie špeciálno-výchovného programu pre deti “Klubkáč.” Pomoc pri doučovaní detí mladšieho školského veku, spoluorganizovanie jednorazových, športových a tematických akcií. Pravidelný kontakt s cieľovou skupinou, terénna sociálna práca, terénne poradenstvo a sprevádzanie mladých.
  mail: mm@sunriseporadna.sk
  tel: +421 903 035 949

  Konzultačný deň: 

  Piatok: od 14.00 – 18.00

  Back to Top