Pomôžte svojmu prváčikovi zvládnuť prvé dni v škole

Máte doma prváčika? Venujte pozornosť tomu, ako sa cíti a ako sa mu v škole darí. Aj bystré dieťa môže mať na začiatku problémy, ktoré je nutné podchytiť a riešiť. Na čo by ste si mali dávať pozor?

Čas, za aký sa dieťa prispôsobí novému prostrediu a školskému režimu, je veľmi individuálny. Veľkú úlohu zohráva aj vek a pohlavie dieťaťa.

„Do prvého ročníka nastupujú deti od šesť až do sedem rokov, čo z hľadiska psycho-neurologického vývoja v tomto veku predstavuje veľké časové rozpätie,“ upozorňuje PhDr. Štefan Matula z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

„Školský systém nezohľadňuje ani skutočnosť, že chlapci dozrievajú o niekoľko mesiacov neskôr ako dievčatá. V triede prváčikov sa tak stretnú deti v rôznom štádiu vývoja, čo sa premieta do ich odlišnej schopnosti sústrediť sa a vnímať učivo.“

Kľúčové je čítanie
V prvom ročníku sa dieťa musí naučiť hlavne čítať. Od toho sa odvíja jeho schopnosť zvládnuť ďalšie učivo.

„Už po polroku sú medzi deťmi badateľné výrazné rozdiely v čítaní. S návalom učiva, ktoré musia zvládať, sa rozdiely v úrovni žiakov ešte prehlbujú a na to sa nabaľujú ďalšie problémy,“ vysvetľuje Matula.

„Frustrácia dieťaťa z toho, že v učení zaostáva, spôsobuje jeho nechuť chodiť do školy a následne vedie k problémovému správaniu.“ Učitelia sa snažia rešpektovať osobnosť každého žiaka, no nemajú veľa priestoru na zohľadnenie špecifických potrieb každého z nich.

Ako vaše dieťa preklenie toto rozhodujúce obdobie, je preto aj vo vašich rukách. Pre väčšinu detí je veľkou podporou pomoc rodičov v prvých dňoch školskej dochádzky.

Kde hľadať pomoc?
Ak máte podozrenie, že na vaše dieťa je toho v škole priveľa alebo sa uňho objavujú známky problémového správania, nezdráhajte sa navštíviť školského výchovného poradcu.

V každom okrese nájdete aj centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorého služby sú bezplatné. Problémy, ktoré učiteľ zistí po dvoch rokoch školskej dochádzky, psychológ zistí za dve hodiny. Tým sa ušetrí trápenia dieťa aj učiteľ.

Môže ísť o prejav nadania!
Ak si dieťa ťažšie zvyká na školu, môže ísť aj o prejav nadpriemerného nadania. Potvrdzujú to skúsenosti Jolany Laznibatovej, riaditeľky Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia v Bratislave:

„Sú to deti veľmi aktívne a hlavne, sú to silné osobnosti. Preto sa niekedy môžu javiť ako neposlušné či nevychované. Sú to deti, ktoré majú na veci vlastný názor a nie vždy rešpektujú dospelých či autority.“

Pre tieto deti je určený vzdelávací program Aprogen a sieť 28 škôl, ktoré otvárajú triedy s takýmto zameraním.

(kam)

Ako sa učiť s prváčikom
Venujte sa čo najviac hlasnému čítaniu, pozorujte, či dieťa chápe význam textu.
Ak nevie udržať dlhšie pozornosť, doprajte mu častejšie prestávky na odreagovanie. Postačia 2 – 3 minúty.
Nevyvíjajte naňho časový nátlak, rešpektujte jeho prirodzené tempo. n Chváľte ho za snahu a povzbudzujte, aj keď nemá najlepšie výsledky. Učenie by malo byť pre dieťa hrou.
Podporujte rozvoj jeho prirodzených talentov aj prostredníctvom záujmových krúžkov. Stačí však jeden, maximálne dva.
Čas trávený učením vyvážte kvalitným relaxom – pohybovou aktivitou a tvorivou činnosťou. Hrou na počítači by nemalo stráviť viac ako hodinu denne.
Krúžok musí dieťa baviť
„Deťom na prvom stupni základnej školy úplne postačuje jeden, maximálne dva krúžky,“ radí psychologička Denisa Maderová. „Výber krúžku by mal rešpektovať záujem dieťaťa, nie vaše ambície a predstavy. Pokiaľ nie je dieťa samo rozhodnuté, preberte s ním náplň jednotlivých krúžkov, a tak mu pomôžte vybrať ten najvhodnejší.“ V prvých troch rokoch sa môžu krúžky meniť. Dieťa v tomto veku ešte nemá vyhranený záujem, ten sa ustaľuje len postupne. (ap)

Špeciálny program pomôže deťom uplatniť sa v živote
Školy sa budú v spolupráci s psychológmi podieľať na kariérnom smerovaní problémových detí.

Cieľom projektu, ktorý sa práve rozbieha v 1 300 slovenských školách v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, je pripraviť deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na trh práce.

„Špecializovaní výchovno- -vzdelávací poradcovia v školách sa venujú vybraným skupinkám najmä problémových detí,“ hovorí koordinátorka projektu PaedDr. Anna Surová Čulíková.

„Ich úlohou je objaviť danosti a talenty detí, vybudovať v nich osobnosť a nasmerovať ich tak, aby v živote našli uplatnenie zodpovedajúce ich schopnostiam.

Táto práca nevyžaduje súhlas rodičov, takže šancu dostanú aj deti, ktoré v domácom prostredí nemajú potrebnú podporu. Škola rodičov kontaktuje len v prípade, že sa u detí zistia závažnejšie problémy, ktoré vyžadujú pomoc psychológa.

Pozornosť sa venuje aj mimoriadne nadaným deťom, ktoré pre správny rozvoj svojich talentov vyžadujú individuálny prístup.“

(ap)