Ponúkame Vám pomoc a podporu pri riešení Vašich problémov, terapeutické vedenie a poradenstvo pre lepšie zvládanie ťažších životných období, či kríz, aby ste mohli lepšie porozumieť Vašim vnútorných obavám, strachu, či konfliktom jednak v osobnom živote, no tak isto v partnerskom vzťahu, či v manželstve.
Podporíme Vaše uzdravenie a harmonizáciu jednak duševného, no tak isto fyzického zdravia.
Budeme Vás sprevádzať počas Vášho sebapoznávania, podporovať Vás v osobnostnom raste a na ceste smerujúcej k dosiahnutiu Vašich cieľov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  PhDr. Denisa Maderová – poskytovateľ služieb na portáli www.sunriseporadna.sk, www.tvojpsycholog.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o klientoch, návštevníkoch Psychologického a terapeutického centra Sunrise – psychologická ambulancia.

  Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach. K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

  Používaním webu www.sunriseporadna.skwww.tvojpsycholog, ako klient alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby odborný pracovník Psychologického a terapeutického centra Sunrise spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Psychologického a terapeutického centra Sunrise a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Odborný pracovník sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi klientov zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Klienti udeľujú Psychologickému a terapeutickému centru Sunrise tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient odvolať kedykoľvek písomnou formou.

  Údaje, ktoré poskytne klient sú nevyhnutné pre spracovanie osobných údajov v rámci psychologickej ambulancie. Ďalej pre vystavenie faktúry a ďalšie úkony súvisiace s podmienkami a organizovanými odbornými podujatiami Psychologického a terapeutického centra Sunrise – psychologická ambulancia. Ak klienti potrebné údaje slúžiace predovšetkým pre zdravotné účely neposkytnú, odborný zdravotnícky pracovník má právo psychologickú, či psychoterapeutickú službu zrušiť. Pri objednávke odbornej služby sa klienti zaväzujú poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

  Zmluvné strany sa dohodli, že ak je klient a objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť odbornému zdravotníckemu pracovníkovi Psychologického a terapeutického centra Sunrise – psychologická ambulancia:

  Meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, adresu a poisťovňu, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

  Klienti  odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadrujú svoj súhlas s tým, aby im poskytovateľ Psychologického a terapeutického centra Sunrise zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách poskytovateľa bez predchádzajúcej žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ a to na dobu neurčitú.

  Práva objednávateľa a klienta ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  PONÚKAME VÁM

  • Orientácia v aktuálnej situácii klienta, zistenie jeho individuálnych potrieb
  • Návrh vhodných opatrení, stanovenie cieľa a ponuka intervencie
  • Psychologické poradenstvo a terapia zameraná na odstránenie problémov a naplnenie cieľov stanovených spolu s klientom
  • Psychologické poradenstvo pri osobnostných, emočných a výchovných problémoch
  • Psychoterapia neurotických a psychosomatických ochorení
  • Vytvorenie vhodného intervenčného, preventívneho alebo reedukačného programu špeciálnym pedagógom
  • Poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovných postupov, prevencia pred traumatickým zranením dieťaťa
  • Psychologické poradenstvo pre partnerov slúžiace na porozumenie problémom vo vzťahu
  • Párová terapia vedúca k zmene správania, riešeniu vzťahových problémov
  • Rodinná terapia slúžiaca na harmonizáciu rodinných konštelácií
  • Poradenstvo pre matky po pôrode v oblasti detského vývoja a prevencia pred psychotraumatickým zranením dieťaťa
  • Terapeutickú skupinu pre podporu liečby porúch príjmu potravy tvoria dievčatá s podobným problémom, ktoré si poskytujú vzájomné porozumenie, potrebnú motiváciu a nevyhnutnú podporu. Zároveň sa učia poznávať a prijímať svoje telo, jeho prirodzené potreby, učia sa vhodnej dietetike a zdravému životnému štýlu. Učia sa uvoľneniu tela prostredníctvom pohybu a tanca, na skupine sú podporované ku spontánnosti, k autenticite a k sebavyjadreniu. Tým podporujeme ich vnútornú silu a jedinečnosť, sebahodnotu.
  • Skupina býva uzatvorená, to znamená, že zloženie skupiny je stále, jej členovia sa tak majú príležitosť lepšie spoznať, čo im umožní pracovať na sebe v atmosfére dôvery. Obvykle majú dlhodobejšie trvanie (niekoľko týždňov až mesiacov).
  • Kreatívny pohyb, uvoľňujúce cvičenia a terapeutické masáže – podporujú uvoľnenie a spontánnosť, sebavyjadrenie, vnútornú istotu a stabilitu v bezpečnom prostredí. Na skupine sa využívajú techniky z psychoterapie zameranej na telo, imaginatívne techniky, pohyb a prvky z tanečnej pohybovej terapie.
  • Vedú sa formou krátkodobej intenzívnej práce v skupine
  • Umožňujú skúsenosť na sebe v kontexte skupiny
  • Organizujú sa zväčša v priebehu víkendov
  • Majú rôzne zameranie – sebapoznanie, osobnostný rast, nácvik relaxácie, zvládanie stresu a záťaže a i.
  • Ponúkame 1-3 dňové školenia zamerané na budovanie tímu, tréning asertívnej komunikácie a tréning komunikačných zručností
  • Ako predísť vyhoreniu, psychohygiena na pracovisku – školenie zamerané na podporu zdravého životného štýlu a efektivity pri práci spojenej s vnímaním svojich potrieb a pritom s ohľadom a rešpektom tak ako ku sebe, aj ku zamestnávateľovi
  • Ako žiť v súlade so svojim telom – dlhodobý program zameraný na podporu vnímania potrieb tela a tým udržanie si psychickej stability, prepojenie teórie so zážitkom na sebe, s uvoľňujúcimi  a relaxačnými technikami
  • Tréning asertívnej komunikácie – prostredníctvom zážitku v skupine hľadať a upevňovať hranice medzi zdravím sebapresadzovaním a empatiou, akceptáciou a porozumením.
  • Tréning komunikačných zručností – budovanie umenia komunikácie, rozvíjanie aktívneho počúvania, základov úspešnej rétoriky a prezentačných zručností.
  V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

  Ak sa Vám nepodarí dovolať nám počas ordinačných hodín, pretože bývame často zaneprázdnení, napíšte nám prosím sms alebo e-mail. Každý odborný pracovník má kontakty priamo na seba pri svojom Profile, prípadne vyplňte Kontaktný formulár na poslednej strane web stránky. Ďakujeme.x

  Back to Top